คริสตจักรแห่งพระบัญชาเชียงใหม่

สถานที่นมัสการวันอาทิตย์ : โรงแรม วาย.เอ็ม.ซี.เอ   ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 ซอยเม็งรายรัศมี

ถนนเสริมสุข ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

http://www.ymcachiangmai.org/

ผู้รับใช้ : นายชาญฤทธิ์ จินดามรกต

ผู้ประสานงาน : 

เบอร์โทรติดต่อ : 081-485-3004

อีเมล์ติดต่อ : kaichanrit@hotmail.com

เว็บไซด์ :

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ