ฟังเทศนา/การนมัสการรอบ 13/11/2011

ฟังการนมัสการ คำเผยพระวจนะ ตอบสนอง >>คลิก<<

ฟังคำเทศนา  >>คลิก<<