เราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ 2 สิงหาคม 2014

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.พรเศก จิตต์แจ้ง คณะผู้รับใช้คริสตจักรแห่งพระบัญชา เรืือง เราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์

เพื่อเราจะได้รู้ว่าพระเจ้าสร้างเรามาเป็น­อย่างไร เรามีศักภาพที่ซ่อนอยู่่ผ่านการทรงสร้างมา­กเพียงไร

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ