แบบแผนการชำระบ้านในฝ่ายวิญญาณ 31 สิงหาคม 2014

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา

เรืือง แบบแผนการชำระบ้านในฝ่ายวิญญาณครั้งที 2