UCC Church Worship 10 September 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่ครสิตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 10 กันยายน 2017


บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ