UCC Church Worship 21 January 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 21 มกราคม 2018

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ