UCC Church Worship 4 February 2018

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ