คำเทศนา

คริสตจักรแห่งพระบัญชาขอต้อนรับทุกท่าน รับฟังคำสอนที่จะพาท่านก้าวเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ การเคลื่่อนไหวโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และการเจิมภายใต้พระสิริของพระเจ้า

การนมัสการ

ขอเชิญทุกท่านรับชมการนมัสการของคริสตจักรแห่งพระบัญชา การนมัสการที่จะพาท่านพบการทรงสถิตและสัมผัสพระสิริของพระเจ้า ท่านจะได้รับการเติมเต็มจากความรักของพระเจ้าอย่างอัศจรรย์

ประชาสัมพันธ์

Written by Super User on .

เดือนสิงหาคม  2018 

เติบโตและลงลึกในการเผยพระวจนะ

สถานที่ คริสตจักรใจสมาน  สุขุมวิท ซอย 6

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2018  เวลา 18.3021.30  น. ห้องประชุมใหญ่

วันเสาร์ที่  25  สิงหาคม 2018  เวลา 09.00 – 17.00 น. ห้องประชุมชั้น 3 ห้อง 131-133

ฟรี  ค่าลงทะเบียน 

วิทยากรโดย    Sebastian  Olaru  และ Paul Novik  

หัวข้อคำสอน   

1) Growing up in the Prophetic   (เติบโตขึ้นในการเผยพระวจนะ)

2) Prophetic Intercessory Prayer  (การอธิษฐานวิงวอนเชิงเผยพระวจนะ)

3)Prophetic Evangelism  (การประกาศเป็นพยานเชิงเผยพระวจนะ)

4) Integrity and Holiness and  Accountability (ความสัตย์ซื่อตรง ความบริสุทธิ์ และการเป็นคนที่ไว้วางใจได้)

5) Prophetic and 5 fold ministry  (การเผยพระวจนะและพันธกรทั้ง 5)

 

 

เดือนกันยายน  2018 

วันเสาร์ที่  1 กันยายน 2018  

เวลา 10.00 - 17.00 สถานที่ อาคารกลอรี่ 

โดย อ.คริส เฮย์เวิร์ด

 

อธิษฐานก้าวเข้าสู่ปี 5779

วันจันทร์ที่  10 กันยายน 2018 

เวลา  19.00 - 22.30 น. สถานที่ อาคารกลอรี่

ข้อพระคัมภีร์ประจำวัน

อิสยาห์.12:2 (th1971)

"ดูเถิด พระเจ้าเป็นความรอดของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าจะวางใจและไม่กลัว

เพราะพระเจ้าทรงเป็นกำลังและบทเพลงของข้าพเจ้า

และพระองค์ทรงเป็นความรอดของข้าพเจ้าแล้ว”

 

บัญชีธนาคารคริสตจักรแห่งพระบัญชา