UCC Church Worship 4 March 2018

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 4 มีนาคม 2018

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ