UCC Church Worship 25 March 2018

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสกาที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 25 มีนาคม 2018

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ