UCC Church Worship 22 April 2018

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 22 เมษายน 2018

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ