ชนะใสถ้าหัวใจชื่นชมยินดี

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.วรรณา ไทยวัชรามาศ (อ.ติ๊ก) เรื่อง ชนะใสถ้าหัวใจชื่นชมยินดี