คุณอยู่จุดไหนในการเคลื่อนของพระเจ้า

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.ติ๊ก วรรณา ไทยวัชรามาศ เรื่อง  คุณอยู่จุดไหนในการเคลื่อนของพระเจ้า