กลุ่มสามัคคีธรรมแห่งพระบัญชาลานสัก

สถานที่นมัสการวันอาทิตย์ : 371/9 หมู่ 1 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160

ผู้รับใช้ : นางรุจิรา ถิ่นบัวบาน

ผู้ประสานงาน : 

เบอร์โทรติดต่อ : 089-688-5824

อีเมล์ติดต่อ : 

เว็บไซด์ :