คริสตจักรแห่งพระบัญชาเชียงใหม่

สถานที่นมัสการวันอาทิตย์ : โรงแรม วาย.เอ็ม.ซี.เอ   ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 ซอยเม็งรายรัศมี

ถนนเสริมสุข ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

 

http://www.ymcachiangmai.org/

 

ผู้รับใช้ : นายชาญฤทธิ์ จินดามรกต

ผู้ประสานงาน : 

เบอร์โทรติดต่อ : 081-485-3004

อีเมล์ติดต่อ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซด์ :