เป้าประสงค์ของคริสตจักร

“เป้าประสงค์ 12 ประการ ของคริสตจักรแห่งพระบัญชา”

1. คริสตจักรที่ทำให้นิมิตของสมาชิกแต่ละคนสำเร็จ

คริสตจักรจะต้องทำให้นิมิตของสมาชิกแต่ละคนสำเร็จตามการทรงเรียก และแผนการของพระเจ้า

2. คริสตจักรที่สร้างอาณาจักรของพระเจ้า

ไม่ใช่สร้างเพียงแค่ขอบเขตอาณาจักรของคริสตจักรเท่านั้น แต่ต้องทำให้อาณาจักรของพระเจ้า ได้สำเร็จ

บนแผ่นดินโลกนี้

3. คริสตจักรที่ประสานพระกายเป็นหนึ่งเดียว

เป็น คริสตจักรที่สนับสนุน เสริมสร้างความเข้าใจ และช่วยเหลือกันและกัน และสร้างความเป็นหนึ่งเดียวใน พระกาย ประสานพระกายทั้งระดับท้องถิ่น และในระดับโลกนี้

4. คริสตจักรที่วางรากฐานด้วยอัครทูต

เป็นคริสตจักรแบบ Apostolic Church ที่จะสามารถเป็นคริสตจักรลักษณะเหมือนคริสตจักรสมัยกิจการฯ

5. คริสตจักรที่ขับเคลื่อนด้วยของประทานทั้งห้า ในพระธรรมเอเฟซัส 4

เพื่อ เตรียมธรรมิกชนให้เป็นผู้รับใช้ ของประทานทั้งห้าจะต้องถูกขับเคลื่อน โดยจัดวางโครงสร้างของของประทาน ให้เกิดการทำหน้าที่เพื่อนำไปสู่ของประทานทั้งห้าที่เกิดขึ้นในคริสต จักรอย่างแท้จริง

6. คริสตจักรแห่งความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้า

สิ่ง นี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่จะทำให้คนนั้นสามารถได้มีชีวิตแห่งความ สัมพันธ์ใกล้ชิด และได้ยินเสียงของพระเจ้า ดำเนินชีวิตตอบสนองในชีวิตประจำวันของเขา ในการที่พระเจ้าสามารถตรัสกับเขาได้เป็นการส่วนตัว

7. คริสตจักรแห่งการทรงสถิตของพระเจ้า

ทุกคนที่เข้ามาในคริสตจักรจะต้องสัมผัสถึงการทรงสถิตของพระเจ้าได้ในชีวิตของเขาอย่างชัดเจน

8. คริสตจักรที่เชื่อฟังพระมหาบัญชาของพระเยซู

คือการสร้างคนให้เป็นสาวก และออกไปรับใช้จนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกนี้

9. คริสตจักรที่มีสุขภาพฝ่ายวิญญาณ

เป็น คริสตจักรที่มีสุขภาพที่ดีทั้งฝ่ายร่างกาย จิตใจ และวิญญาณจิต ไม่มีความเจ็บป่วยทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ เราต้องเชื่อในการทรงสถิตของพระเจ้า ซึ่งนำมาซึ่งการเยียวยา และรักษา

10.คริสตจักรที่สร้างคนรุ่นใหม่ โยชูวารุ่นใหม่

สร้างผู้นำที่มีมาตรฐาน และ มีคุณภาพ เพื่อรับช่วงต่อในการรับใช้พระเจ้า

11. คริสตจักรที่เปิดเผย และสำแดงแผนการน้ำพระทัยของพระเจ้า

เรา ต้องเชื่อในการสำแดงและเปิดเผยแผนการของพระเจ้า ก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมา คริสตจักรจะต้องมีความล้ำลึกในการสอน ในการการเทศนา ในการอธิบายพระคัมภีร์ โดยรับการเปิดเผยและสำแดงที่เป็นมาจากพระองค์ ซึ่งมากไปกว่าเพียงแค่ใช้สติปัญญาของมนุษย์

12. คริสตจักรที่ขับเคลื่อนด้วยการทรงนำและฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์

คริ สตจักรจะต้องเป็นที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเคลื่อนไหวได้อย่างเต็มที่ และเห็นถึงฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้า ทุกคนที่เข้ามาที่ประชุมต้องสัมผัสถึงฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้า รับการการฟื้นใจ รับการสัมผัสแตะต้องในจิตใจ จิตวิญญาณ เห็นถึงฤทธิ์เดชของการเยียวยารักษา และ ฤทธิ์เดชของการปลดปล่อยคนจาก