กุญแจเปิดอาณาจักรสวรรค์

เชิญรับฟังเทศนาจาก อ.นิมิต พานิช ศิษยสภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่อง กุญแจเปิดอาณาจักรสวรรค์

Website http://www.uccfellowship.com

Facebook page https://www.facebook.com/UCCFellowship