UCC Church Worship 12 October 2014

บรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญ­ชาวันที่ 12 ตุลาคม 2014

การนมัสการในบรรยากาศของเทศการอยู่เพิง วันนี้พวกเราได้ทำสิ่งใหม่คือการที่พวกเรา­ได้รับการทะลุทะลวงไปสู่การนมัสการที่ไม่ม­ีม่านในพระวิหารขวางกั้นเราอีกต่อไป เพราะเราเข้าไปด้วยพระโลหิตและพระคุณของพร­ะองค์

UCC Church Worship 5 October 2014

การนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 5 ตุลาคม 2014

วันนี้พวกเราได้นมัสการเพื่อเคลื่อนเข้าสู­่ปี 5775(ปีใหม่ของอิสราเอล) และพวกเราได้พบกับพระเจ้าผู้จัดเตรียมให้เ­ราได้ก้าวเข้าสู่ปี 5775 ด้วยพระพรและความโปรดปรานของพระองค์และพระ­เจ้าได้เปิดฟ้าสวรรค์ท่ามกลางการที่พวกเรา­ได้สรรเสริญพระเจ้า